12.12.2018
Головна » 2014 » Грудень » 6 » Niedziela XXVI po Zesłaniu Ducha Świętego, 07.12.2014 A.D.
00:26
Niedziela XXVI po Zesłaniu Ducha Świętego, 07.12.2014 A.D.

Wyjaśnienie

Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą!
Oto ja, służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa Twego.


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen!

8 grudnia wierni tradycji łacińskiej obchodzą Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Wierni tradycji bizantyjskiej obchodzą Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 22 grudnia. Tutaj to Święto nazywa się "Poczęcie Świętej Anny, gdy poczęła Najświętszą Matkę Boską".

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony Konstytucją Apostolską "Ineffabilis Deus" 8 grudnia 1854 roku przez Papieża Piusa IX.

Był ten Dogmat ogłoszony Ex Cathedra, co oznaczało odwołanie się do najwyższego stopnia autorytetu Papieskiego w nauczaniu Chrześcijańskich prawd Wiary i Moralności.

Cztery lata po ogłoszeniu dogmatu Maryja ukazała się w Lourdes i powiedziała, że jest Niepokalanym Poczęciem. Kościół uznał, że to objawienie jest prawdziwe.

Przekonanie o tym, że Matka Jezusa była wyjęta spod powszechnego panowania grzechu pierworodnego – ze względu na świętość jej Syna Jezusa Chrystusa – istniało od pierwszych wieków Kościoła. Św. Augustyn (354-430), na przykład, w kontekście sporu z pelagianami, którzy sprzeciwiali się prawdzie wiary o grzechu pierworodnym, uznawał, że Matka Chrystusa była wyłączona spod wpływu jakiegokolwiek grzechu. Św. Augustyn dowodził faktu powszechnego poddania ludzkości grzechowi, ale Maryja była dla niego oczywistym wyjątkiem.

Choć Pismo Święte nie mówi wprost o Niepokalanym Poczęciu Maryi, Kościół Katolicki poprzez ogłoszenie tego dogmatu stwierdził, że zachowanie Maryi od grzechu jest logiczną konsekwencją biblijnego Objawienia. Za uzasadnienie biblijne tego dogmatu służą m.in. słowa Archanioła Gabriela, skierowane do Maryi podczas Zwiastowania: Ave, gratia plena: Dominus tecum - Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą! (Łk 1,28). To pokazuje, że w duszy Dziewicy Maryi nie było miejsca na grzech, skoro była wypełniona łaską Boga.

Ks. Jakub Wujek pisze w swoim komentarzu:

łaski pełna - Anioł mówi o łasce, która czyni człowieka przyjemnym Bogu; była zaś najmilszą przez łaskę, której to cnocie towarzyszy chór wszystkich cnót innych. Anioł bowiem chciał pokazać, że Maria Panna jest najmilszą Bogu; była zaś najmilszą przez łaskę, której jest zadaniem uczynić człowieka milym Bogu. Św. Bonawentura (3. Sentent. dist. 13. quaest. 3.) rozróżnia trojaką pełność łaski: pełność nadmiaru, którą przyznaje Chrystusowi; pełność przywileju, którą przyznaje Maryi, i pełność dostateczności, którą przypisuje innym świętym.

Maryja rzekła do Anioła w następujący sposób: Ecce, ancilla Domini: fiat mihi secundum verbum tuum - Oto ja, służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa twego (Łk 1,38).

Co się wydarzyło w związku z tym dialogiem?

Owocem tego dialogu było wcielenie Boga, Jego przyjście na świat w ludzkim ciele, było przyjście na świat Zbawiciela - Jezusa Chrystusa.

Owocem tego dialogu było Narodzenie Kościoła. Dlatego Maryja jest Matką Kościoła - Mater Ecclessia, ponieważ Maryja jest Matką Głowy i Założyciela Kościoła.

Jak ważny jest dogmat Niepokalanego Poczęcia dla każdego z nas?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, po pierwsze powiedzmy, że Niepokalaność Maryi Panny oznacza Jej moralną i duchową czystość oraz świętość.

Dogmat ten wzmacnia naszą wiarę w moralną i duchową czystość oraz świętość nie tylko Maryi Panny, ale samego Boga.

Bóg pokazał, że On przychodzi do naszego świata tylko w czysty i święty sposób.

Tylko moralnie i duchowo czysta osoba może być reprezentantem Boga.

Maryja była moralnie i duchowo czysta i dlatego Bóg przez Maryję przyszedł do naszego świata.

Kto może być moralnie i duchowo czysty?

Moralnie i duchowo czysty może być ten, kto ma czyste serce.

Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt - Błogosławieni czystego serca: albowiem oni Boga oglądają (Mateusz 5:8).

Maryja oglądała Boga i dlatego była w stanie zrozumieć, co Bóg chce od Niej.

Czystość moralna i duchowa pomogła Maryi dać potwierdzającą odpowiedź Bogu.

Jej odpowiedź była: Oto ja, służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa Twego.

Bóg stworzył Maryję czystą podczas Jej poczęcia przez św. Annę. Maryja była wyłączona spod wpływu grzechu pierworodnego w pierwszej chwili życia.

Bóg dał Jej czystość w pierwszej chwili życia.

A czy możemy być moralnie i duchowo czyści, jeśli jesteśmy pod wpływem grzechu pierworodnego?

Tak, to jest możliwe.

Bóg daje wystarczającą łaskę, żebyśmy byli moralnie i duchowo czyści.

Bóg daje łaskę uświęcającą przez Sakramenty św.

Ale dlaczego ludzie są moralnie i duchowo nieczyści?

Dlatego, że nie wierzą w moralną i duchową czystość i świętość samego Boga. Dlatego, że nie wierzą w moralną czystość i świętość Maryi. Dlatego, że nie wierzą w moc łaski uświęcającej.

Ale dlaczego chrześcijanie popełniają grzech?

Po pierwsze dlatego, że wszyscy ludzie znajdują się pod wpływem grzechu pierworodnego. Po drugie dlatego, że rzadko uczestniczą w Sakramentach świętych lub w ogóle nie uczestniczą.

Jeśli często uczestniczą w Sakramencie pokuty i Sakramencie Komunii Świętej, Bóg czyni nas bardziej czystymi.

Dlaczego w ogóle mamy być moralnie czyści?

Dlatego, że sam Bóg jest moralnie czysty i dlatego, że Bóg chce, abyśmy byli moralnie czyści, po to, aby wejść do Królestwa Niebieskiego.

Mamy być moralnie czyści po to, żeby inni ludzie mogą przyjść przez nas do Boga i do Królestwa Niebieskiego.

Jeśli chcemy, żeby nasza rodzina, nasi przyjaciele, kraj, w którym żyjemy, stał się lepszy i czystszy moralnie, zawsze powinniśmy my sami starać się być moralnie i duchowo czyści.

Sprawiedliwe społeczeństwo może być zbudowane tylko przez moralnie i duchowo czystych ludzi.

Nie mogą moralnie i duchowo nieczyści ludzie zbudować sprawiedliwego państwa.

Osoba moralnie i duchowo nieczysta nie może być Wikariuszem Chrystusa, biskupem i kapłanem.

Wikariuszem Chrystusa, biskupem, kapłanem może być tylko ten, kto wierzy w Niepokalane Poczęcie, czyli w moralną i duchową czystość i świętość nie tylko Maryi Panny, ale samego Boga.

Podobnie, moralnie i duchowo nieczysta osoba nie może być królem, prezydentem, ministrem, prokuratorem, policjantem, dyrektorem szkoły, fabryki i tak dalej.

Królem, prezydentem, ministrem, prokuratorem, policjantem, dyrektorem szkoły, fabryki i tak dalej może być tylko ten, kto wierzy w Niepokalane Poczęcie, czyli w moralną i duchową czystość i świętość nie tylko Maryi Panny, ale samego Boga.

Dlatego bardzo ważny dla katolików jest przykład Maryi, która powiedziała Bogu Tak.

Dlaczego wszyscy katolicy muszą powiedzieć Bogu Tak?

Dlatego, że mamy wielką odpowiedzialność przed Bogiem i ludźmi. Dlatego, że uczynić świat sprawiedliwy są w stanie tylko ci ludzie, którzy wiedzą, czego Bóg chce od nich.

Bardzo ważny jest dla nas przykład św. Joachima i św. Anny, którzy od najmłodszych lat prowadzili Maryję do świątyni Pana Boga.

Jeśli dajemy nasze dzieci do świątyni Boga, będą one bardziej moralnie i duchowo czyste, a my nie będziemy płonąć ze wstydu z ich powodu.

Czy nie wystarczy tych argumentów, żeby pragnąć moralnej i duchowej czystości?

Jeśli mówimy tylko o ziemskim życiu, silna wiara w Niepokalane Poczęcie jest w stanie zmienić świat na lepsze i uczynić go bardziej sprawiedliwym i czystym.

Przeciwnie, brak wiary w Niepokalane Poczęcie jest w stanie uczynić ten świat tylko gorszym i nieczystym.

W każdym razie, jeśli chcemy lepszego życia na ziemi, czy chcemy szczęśliwego życia w Niebie, musimy wierzyć w czystość Boga i Jego Niepokalanej Matki.

Niech Niepokalana Maryja zawsze będzie naszym drogowskazem i przewodnim światłem w tym moralnie i duchowo zanieczyszczonym świecie.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen!

Ks. W.K.

Gliwice, Polska

07.12.2014 A.D.

Korektor Natalia Guziejko

Wyjaśnienie

Uważam, że moim obowiązkiem jest ogłosić, co następuje.

Ksiądz Rafał Trytek napisał mi, że redakcja strony ultramontes.pl widziała w tym kazaniu głoszenie herezji Jana Wiklefa i Jana Husa. I z tego też "powodu" kazanie to zostało usunięte ze strony glostradycji.blogspot.com

Przede wszystkim, chcę podkreślić, że temat mojego kazania dotyczył Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz moralnej i duchowej czystości katolików. Zabrakło pełnego rozważania zagadnień na temat władzy świeckiej. W skrócie, pomysł ten nie został w pełni wyrażony. Ale to nie jest herezją.

Chcę również podkreślić w sposób szczególny, że to diabeł mógł znaleźć taki drobny "powód" do usunięcia całego kazania o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Poniżej można zaznajomić się z argumentami obu stron.

Ksiądz Rafał Trytek przysłał mi poniższe argumenty, jednakże nie jest jasne, czy przedstawił je w swoim własnym imieniu czy w imieniu "kongregacji nauki wiary" z Ultramontes, ponieważ pod tekstem nie ma podpisu:

"Laudetur Jesus Christus!

Nie chcę proszę Księdza wprowadzać zamieszania, ale moim zdaniem w kazaniu ks. Walerego z 7 grudnia są pewne dwuznaczne i niebezpieczne zdania:

Tylko moralnie i duchowo czysta osoba może być reprezentantem Boga.

Osoba moralnie i duchowo nieczysta nie może być Wikariuszem Chrystusa, biskupem i kapłanem.

Podobnie, moralnie i duchowo nieczysta osoba nie może być królem, prezydentem, ministrem, prokuratorem, policjantem, dyrektorem szkoły, fabryki i tak dalej.

Królem, prezydentem, ministrem, prokuratorem, policjantem, dyrektorem szkoły, fabryki i tak dalej może być tylko ten, kto wierzy w Niepokalane Poczęcie, czyli w moralną i duchową czystość i świętość nie tylko Maryi Panny, ale samego Boga.

http://www.catholicmessage.org/blog/niedziela_xxvi_po_zeslaniu_ducha_swietego_07_12_2014_a_d/2014-12-06-155

Zdania te mogą być rozumiane w duchu herezji Wiklefa i Husa potępionych na Soborze w Konstancji (potępienie to potwierdził potem papież Marcin V)

Jedno z potępionych zdań Wiklefa brzmi:

"15. Nullus est dominus civilis, nullus est praelatus, nullus est episcopus, dum est in peccato mortali".

"15. Nikt nie jest panem świeckim, nikt nie jest prałatem, nikt biskupem, jeśli znajduje się w grzechu śmiertelnym". (Denzinger nr 595).

Według Wiclefa "Żaden świecki ani duchowny zwierzchnik nie posiada władzy istotnej, jeśli znajduje się w grzechu śmiertelnym".
http://www.ultramontes.pl/holzwarth_jan_wiklef.htm

Według herezji Husa "Wszelki przełożony duchowny lub świecki, będący w grzechu śmiertelnym, utraca władzę i powinien złożyć swój urząd".
http://www.ultramontes.pl/holzwarth_ruch_husycki_1.htm

Z Panem Bogiem"

Ksiądz Walerii Kudriavtsev (ten tekst jest rozszerzony i różni się od tekstu w wiadomości e-mail):

Na wieki wieków. Amen!

Dziękuję bardzo.

Nie, Ojcze, czy ktokolwiek. Należy uważnie przeczytać i uważnie słuchać.

Nie chcę proszę Księdza wprowadzać zamieszania, ale moim zdaniem w kazaniu ks. Walerego z 7 grudnia są pewne dwuznaczne i niebezpieczne zdania - Przepraszam, ale to stwierdzenie jest po prostu absurdalne. W kazaniu nie ma żadnych dwuznaczności lub niebezpieczeństwa, chyba że tylko dla diabła.

Występuje tu bardzo ważne słowo ,,duchowo". Mówimy bowiem o Wierze Katolickiej w szerokim znaczeniu:

Tylko moralnie i duchowo czysta osoba może być reprezentantem Boga - Tu wszystko jest jednoznaczne, ponieważ dotyczy to Maryi. Tak głoszą wszyscy sedewakantyści (Katolicy, którzy uznają wakat Stolicy Apostolskiej), między innymi także Biskup Sanborn. Należy uważnie słuchać i czytać jego kazania.

Redakcja Ultramontes wyrwała z całego kontekstu jedno zdanie.

Oto, jak to naprawdę jest w kazaniu:

Bóg pokazał, że On przychodzi do naszego świata tylko w czysty i święty sposób.

Tylko moralnie i duchowo czysta osoba może być reprezentantem Boga.

Maryja była moralnie i duchowo czysta i dlatego Bóg przez Maryję przyszedł do naszego świata.

Ale, tylko moralnie czysta osoba może być reprezentantem Boga - to jest herezja.

Osoba moralnie i duchowo nieczysta nie może być Wikariuszem Chrystusa, biskupem i kapłanem - Tu również wszystko jest jednoznaczne. Oczywiście mówimy o kapłaństwie katolickim. Tak głoszą wszyscy sedewakantyści (Katolicy, którzy uznają wakat Stolicy Apostolskiej), między innymi także Biskup Sanborn. Również proszę słuchać i czytać jego kazania.

Osoba moralnie nieczysta nie może być Wikariuszem Chrystusa, biskupem i kapłanem - to jest herezja.

Poniżej, jak pisałem, brakuje tylko jednego słowa: "Dobrym". To po prostu nie jest zakończona myśl lub zdanie.

Podobnie, moralnie i duchowo nieczysta osoba nie może być (dobrym) królem, prezydentem, ministrem, prokuratorem, policjantem, dyrektorem szkoły, fabryki i tak dalej. - Kto nie ma czystości wiary, która jest Katolicka duchowość i czystośc moralna, jak taka osoba może prawidłowo wykonywać swoje obowiązki?

To jest nauczanie Kościoła Katolickiego:

We wszystkich sprawach ludzkich prawdy chrześcijaństwa muszą być naszym przewodnim światłem. Niech więc nikt nie twierdzi, że religia nie ma nic wspólnego z polityką. Mężowie stanu, funkcjonariusze publiczni, senatorowie, członkowie parlamentu, rada ministrów, wszyscy muszą zdać sprawę z każdego słowa, które powiedzieli, z każdego głosu, jaki oddali. A wyborcy będą odpowiedzialni za ludzi, których wprowadzili do sejmu i senatu; w związku z tym powinni wybierać ludzi doświadczonych, znających przepisy prawa, a przede wszystkim takich, którzy przestrzegają zasad chrześcijańskich; od tych, którzy są pozbawieni wiary nie można oczekiwać, aby działali zgodnie z sumieniem lub spełniali swoje obietnice. A ponieważ kwestie ściśle związane z podstawami religii są często przedmiotem dyskusji, jest obowiązkiem katolików głosować na takich kandydatów, którzy będą działać sprawiedliwie w rozwiązywaniu kwestii kościelnych i którym sprawy Kościoła leżą na sercu.

Wyborcy katoliccy nie powinni wybierać jako swoich reprezentatów tych, którzy są tylko z nazwy, a nie praktykującymi katolikami, którzy patrzą z obojętnością czy pogardą na duchowieństwo i nauczanie Kościoła. Przed pójściem na głosowanie powinni upewnić się co do kandydata, co on naprawdę myśli o edukacji, małżeństwie, przestrzeganiu Niedzieli itp.; lepiej nie głosować w ogóle niż głosować na kogoś, kto jest wrogo nastawiony do religii. Jest jednak obowiązek głosowania, jeżeli w ten sposób można uniknąć zła i promować to, co jest dobre. Niech nikt nie mówi: "Mój głos nie ma znaczenia"; może się okazać, że przeważy szalę, a jeśli nie, to w każdym razie, że zmniejszy klęskę kandydatów, którzy nie wygrali. Ci, którzy nie są uprawnieni do głosowania, powinni modlić się, żeby wynik wyborów był korzystny dla spraw religii i kraju w ogóle.


(The Catechism Explained, Nihil Obstat: Arthur J. Scanlan, S.T.D. Censor Librorum, Imprimatur: + Patrick J. Hayes, D.D. Archbishop of New York. New York, October 18, 1921, Copyright 1899, 1921 by Benzinger Brothers, New York., Photographically reproduced without change from the 1921 printing, by arrangement with Benzinger Brothers. TAN BOOKS AND PUBLISHERS, INC. P.O. Box 424, Rockford, Illinois 61105, 1993 p. 377.)

(Dobrym) Królem, prezydentem, ministrem, prokuratorem, policjantem, dyrektorem szkoły, fabryki i tak dalej może być tylko ten, kto wierzy w Niepokalane Poczęcie, czyli w moralną i duchową czystość i świętość nie tylko Maryi Panny, ale samego Boga. - Również tak naucza Kościoł Katolicki (Zobacz tamże).

Ale nawet bez tego słowa wszystko jest jasne w kontekście całego kazania.

Podam ciekawy przykład. Św. Papież Pius X w latach 1908 i 1911 wydał rozkaz do czytania Credo dla Rosyjskich Katolików Obrządku Bizantyjskiego bez "i Syna". Papież Benedykt XV, Papież Pius XI i Papież Pius XII potwierdzili rozkaz Św. Piusa X. W kontekście całej Wiary wszystko jest jasne i wszyscy Katolicy wiedzą, co to oznacza.

Czy według Księdza (redakcji Ultramontes) można powiedzieć że oni są "heretykami"? Mam wielką nadzieję, że nie będą śmieli oskarżać tych Papieży. Ale kto wie?

Podobnie, w kontekście całego mojego kazania również nie ma herezji.

"Herezja jest błąd w wyroku, w wyniku którego, ochrzczony uporczywie odrzuca lub ma wątpliwości co do prawd wiary, objawionych przez Boga i proponowanych przez Kościół do wierzenia" (C. 1325).

W moim przypadku nie ma nic podobnego.

Mam nadzieję, że czytelnik widzi, w jaki sposób Redakcja Ultramontes chce oszukać wiernych katolików w Polsce, i że taka ich działalność jest bardzo niebezpieczna dla Kościoła Katolickiego.

Dlatego jestem przekonany:

  • redakcja Ultramontes musi wycofać bezpodstawne oskarżenie;
  • redakcja Ultramontes nie ma prawa do zniszczenia własności innych. Komuniści są zdolni do niszczenia cudzej własności bez pozwolenia właściciela;
  • należy przywrócić kazanie do miejsca jego poprzedniego umieszczenia i poniżej dodać to wyjaśnienie;
  • redakcja Ultramontes nie ma prawa do presji psychologicznej na Księdza Rafała Trytka i właścicieli strony Katolik.
  • również chcę przypomnieć, że świeccy nie mają prawa prowadzić kapłanów;
  • nawet jeśli redakcja Ultramontes przypisała sobie "prawo" do "nieomylności", nie ma żadnego prawa aby podnieść swoją osobistą opinię nad nauczaniem Kościoła Katolickiego.

Z modlitwą do Maryi Niepokalanej,

Ks. W.K.

18.12.2014 A.D.


(Korektor PP)

Категорія: Розважання | Переглядів: 716 | Додав: