25.05.2022
Головна » 2014 » Декабрь » 7 » Niedziela XXVI po Zesłaniu Ducha Świętego, 07.12.2014 A.D.
00:26
Niedziela XXVI po Zesłaniu Ducha Świętego, 07.12.2014 A.D.

Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą!
Oto ja, służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa Twego.


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen!

8 grudnia wierni tradycji łacińskiej obchodzą Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Wierni tradycji bizantyjskiej obchodzą Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 22 grudnia. Tutaj to Święto nazywa się "Poczęcie Świętej Anny, gdy poczęła Najświętszą Matkę Boską".

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony Konstytucją Apostolską "Ineffabilis Deus" 8 grudnia 1854 roku przez Papieża Piusa IX.

Był ten Dogmat ogłoszony Ex Cathedra, co oznaczało odwołanie się do najwyższego stopnia autorytetu Papieskiego w nauczaniu Chrześcijańskich prawd Wiary i Moralności.

Cztery lata po ogłoszeniu dogmatu Maryja ukazała się w Lourdes i powiedziała, że jest Niepokalanym Poczęciem. Kościół uznał, że to objawienie jest prawdziwe.

Przekonanie o tym, że Matka Jezusa była wyjęta spod powszechnego panowania grzechu pierworodnego – ze względu na świętość jej Syna Jezusa Chrystusa – istniało od pierwszych wieków Kościoła. Św. Augustyn (354-430), na przykład, w kontekście sporu z pelagianami, którzy sprzeciwiali się prawdzie wiary o grzechu pierworodnym, uznawał, że Matka Chrystusa była wyłączona spod wpływu jakiegokolwiek grzechu. Św. Augustyn dowodził faktu powszechnego poddania ludzkości grzechowi, ale Maryja była dla niego oczywistym wyjątkiem.

Choć Pismo Święte nie mówi wprost o Niepokalanym Poczęciu Maryi, Kościół Katolicki poprzez ogłoszenie tego dogmatu stwierdził, że zachowanie Maryi od grzechu jest logiczną konsekwencją biblijnego Objawienia. Za uzasadnienie biblijne tego dogmatu służą m.in. słowa Archanioła Gabriela, skierowane do Maryi podczas Zwiastowania: Ave, gratia plena: Dominus tecum - Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą! (Łk 1,28). To pokazuje, że w duszy Dziewicy Maryi nie było miejsca na grzech, skoro była wypełniona łaską Boga.

Ks. Jakub Wujek pisze w swoim komentarzu:

łaski pełna - Anioł mówi o łasce, która czyni człowieka przyjemnym Bogu; była zaś najmilszą przez łaskę, której to cnocie towarzyszy chór wszystkich cnót innych. Anioł bowiem chciał pokazać, że Maria Panna jest najmilszą Bogu; była zaś najmilszą przez łaskę, której jest zadaniem uczynić człowieka milym Bogu. Św. Bonawentura (3. Sentent. dist. 13. quaest. 3.) rozróżnia trojaką pełność łaski: pełność nadmiaru, którą przyznaje Chrystusowi; pełność przywileju, którą przyznaje Maryi, i pełność dostateczności, którą przypisuje innym świętym.

Maryja rzekła do Anioła w następujący sposób: Ecce, ancilla Domini: fiat mihi secundum verbum tuum - Oto ja, służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa twego (Łk 1,38).

Co się wydarzyło w związku z tym dialogiem?

Owocem tego dialogu było wcielenie Boga, Jego przyjście na świat w ludzkim ciele, było przyjście na świat Zbawiciela - Jezusa Chrystusa.

Owocem tego dialogu było Narodzenie Kościoła. Dlatego Maryja jest Matką Kościoła - Mater Ecclessia, ponieważ Maryja jest Matką Głowy i Założyciela Kościoła.

Jak ważny jest dogmat Niepokalanego Poczęcia dla każdego z nas?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, po pierwsze powiedzmy, że Niepokalaność Maryi Panny oznacza Jej moralną i duchową czystość oraz świętość.

Dogmat ten wzmacnia naszą wiarę w moralną i duchową czystość oraz świętość nie tylko Maryi Panny, ale samego Boga.

Bóg pokazał, że On przychodzi do naszego świata tylko w czysty i święty sposób.

Tylko moralnie i duchowo czysta osoba może być reprezentantem Boga.

Maryja była moralnie i duchowo czysta i dlatego Bóg przez Maryję przyszedł do naszego świata.

Kto może być moralnie i duchowo czysty?

Moralnie i duchowo czysty może być ten, kto ma czyste serce.

Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt - Błogosławieni czystego serca: albowiem oni Boga oglądają (Mateusz 5:8).

Maryja oglądała Boga i dlatego była w stanie zrozumieć, co Bóg chce od Niej.

Czystość moralna i duchowa pomogła Maryi dać potwierdzającą odpowiedź Bogu.

Jej odpowiedź była: Oto ja, służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa Twego.

Bóg stworzył Maryję czystą podczas Jej poczęcia przez św. Annę. Maryja była wyłączona spod wpływu grzechu pierworodnego w pierwszej chwili życia.

Bóg dał Jej czystość w pierwszej chwili życia.

A czy możemy być moralnie i duchowo czyści, jeśli jesteśmy pod wpływem grzechu pierworodnego?

Tak, to jest możliwe.

Bóg daje wystarczającą łaskę, żebyśmy byli moralnie i duchowo czyści.

Bóg daje łaskę uświęcającą przez Sakramenty św.

Ale dlaczego ludzie są moralnie i duchowo nieczyści?

Dlatego, że nie wierzą w moralną i duchową czystość i świętość samego Boga. Dlatego, że nie wierzą w moralną czystość i świętość Maryi. Dlatego, że nie wierzą w moc łaski uświęcającej.

Ale dlaczego chrześcijanie popełniają grzech?

Po pierwsze dlatego, że wszyscy ludzie znajdują się pod wpływem grzechu pierworodnego. Po drugie dlatego, że rzadko uczestniczą w Sakramentach świętych lub w ogóle nie uczestniczą.

Jeśli często uczestniczą w Sakramencie pokuty i Sakramencie Komunii Świętej, Bóg czyni nas bardziej czystymi.

Dlaczego w ogóle mamy być moralnie czyści?

Dlatego, że sam Bóg jest moralnie czysty i dlatego, że Bóg chce, abyśmy byli moralnie czyści, po to, aby wejść do Królestwa Niebieskiego.

Mamy być moralnie czyści po to, żeby inni ludzie mogą przyjść przez nas do Boga i do Królestwa Niebieskiego.

Jeśli chcemy, żeby nasza rodzina, nasi przyjaciele, kraj, w którym żyjemy, stał się lepszy i czystszy moralnie, zawsze powinniśmy my sami starać się być moralnie i duchowo czyści.

Sprawiedliwe społeczeństwo może być zbudowane tylko przez moralnie i duchowo czystych ludzi.

Nie mogą moralnie i duchowo nieczyści ludzie zbudować sprawiedliwego państwa.

Osoba moralnie i duchowo nieczysta nie może być dobrym Wikariuszem Chrystusa, biskupem i kapłanem.

Dobrym Wikariuszem Chrystusa, biskupem, kapłanem może być tylko ten, kto wierzy w Niepokalane Poczęcie, czyli w moralną i duchową czystość i świętość nie tylko Maryi Panny, ale samego Boga.

Podobnie, moralnie i duchowo nieczysta osoba nie może być dobrym królem, prezydentem, ministrem, prokuratorem, policjantem, dyrektorem szkoły, fabryki i tak dalej.

Dobrym Królem, prezydentem, ministrem, prokuratorem, policjantem, dyrektorem szkoły, fabryki i tak dalej może być tylko ten, kto wierzy w Niepokalane Poczęcie, czyli w moralną i duchową czystość i świętość nie tylko Maryi Panny, ale samego Boga.

Dlatego bardzo ważny dla katolików jest przykład Maryi, która powiedziała Bogu Tak.

Dlaczego wszyscy katolicy muszą powiedzieć Bogu Tak?

Dlatego, że mamy wielką odpowiedzialność przed Bogiem i ludźmi. Dlatego, że uczynić świat sprawiedliwy są w stanie tylko ci ludzie, którzy wiedzą, czego Bóg chce od nich.

Bardzo ważny jest dla nas przykład św. Joachima i św. Anny, którzy od najmłodszych lat prowadzili Maryję do świątyni Pana Boga.

Jeśli dajemy nasze dzieci do świątyni Boga, będą one bardziej moralnie i duchowo czyste, a my nie będziemy płonąć ze wstydu z ich powodu.

Czy nie wystarczy tych argumentów, żeby pragnąć moralnej i duchowej czystości?

Jeśli mówimy tylko o ziemskim życiu, silna wiara w Niepokalane Poczęcie jest w stanie zmienić świat na lepsze i uczynić go bardziej sprawiedliwym i czystym.

Przeciwnie, brak wiary w Niepokalane Poczęcie jest w stanie uczynić ten świat tylko gorszym i nieczystym.

W każdym razie, jeśli chcemy lepszego życia na ziemi, czy chcemy szczęśliwego życia w Niebie, musimy wierzyć w czystość Boga i Jego Niepokalanej Matki.

Niech Niepokalana Maryja zawsze będzie naszym drogowskazem i przewodnim światłem w tym moralnie i duchowo zanieczyszczonym świecie.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen!

Ks. W.K.

Gliwice, Polska

07.12.2014 A.D.

Korektor Natalia Guziejko

Категорія: Розважання | Переглядів: 1332 | Додав: