24.10.2021
Головна » 2020 » Октябрь » 4 » Najświętsza Maryja Panna w Boskiej Liturgii
18:36
Najświętsza Maryja Panna w Boskiej Liturgii

Najświętsza Maryja Panna w Boskiej Liturgii

Pytanie wyznawcy kultu „ukrytego papieża”:

„Schizmatycy, opierając swoją wiarę na kłamstwach Marcina Lutra, ignorują wysoko cenioną rolę naszej Świętej Matki jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki i starają się ignorować Ją w każdym aspekcie katolickiej dyskusji. I po wielu dyskusjach, jakie odbyliśmy, okazało się, że mieści się pan w tej kategorii.

Odpowiedz na pytanie. Dlaczego tak spokojnie wypowiadasz się na temat Najświętszej Maryi Panny i jej bardzo doniosłej roli? Nawet oddzielone cerkwie na Wschodzie cieszą się wielkim szacunkiem Najświętszej Maryi Panny. My, jako prawdziwi katolicy, nie możemy mówić o naszym Świętym Panu w oderwaniu od Najświętszej Maryi Panny i odwrotnie, ponieważ ich dwa serca są złączone.

Jedynie ofiara Mszy Świętej w modlitwie eucharystycznej skupia się wyłącznie na Panu i na przelaniu Jego krwi za nas”.

Odpowiedź:

Cóż, na początku pozwólcie, że powiem wam, czego naucza Kościół Katolicki na temat ważności Mszy Świętej (Boskiej Liturgii).

Boska Liturgia jest Ofiarą Nowego Testamentu, w której Chrystus, poprzez posługę swoich kapłanów, ofiaruje się Bogu Ojcu w sposób bezkrwawy pod postacią chleba i wina, aby uwiecznić Ofiarę Krzyża i udzielić ludziom wiele Jego własnych zasług.

Podczas celebracji Boskiej Liturgii Ofiara Krzyża jest mistycznie przedstawiana i odnawiana na ołtarzu, a owoce Ofiary Krzyża są udzielane tym, którzy uczestniczą w niej z żywą wiarą.

Ofiara Krzyża i jej mistyczna odnowa w Boskiej Liturgii jest dla chrześcijan drzewem życia, ponieważ udziela pełni życia niebieskiego i niezniszczalnego wszystkim, którzy w nim należycie uczestniczą (będąc w stanie łaski uświęcającej).

Kiedy uczestniczymy w Boskiej Liturgii, stoimy u stóp Krzyża (ołtarza), na którym Chrystus odnawia swoją śmierć dla naszego zbawienia.

W Eucharystycznej Ofierze Boskiej Liturgii Jezus Chrystus nie tylko składa Ojcu cenny dar ofiarny (Swoje Ciało i Krew pod postacią chleba i wina), ale jest także najwybitniejszym Arcykapłanem. To nie kapłan przede wszystkim ofiarowuje Bogu Ciało i Krew Jezusa. Sam Jezus jest głównym KAPŁANEM. Ludzcy kapłani są jedynie Jego drugorzędnymi sługami, którzy składają Bogu Ofiarę Boskiej Liturgii.

Ciało i Krew Jezusa jest najbogatszym i najwspanialszym, najprzyjemniejszym darem dla Boga, ponieważ Ciało i Krew Boga-Człowieka Jezusa jest nieporównywalnie szlachetniejszy i cenniejszy niż wszystkie inne dary ludzkie. Dlatego ofiara Boskiej Liturgii ma w oczach Boga nieskończoną wartość.

Jednocześnie ani księża katoliccy, ani świeccy nie mogą być oddzieleni od Najczystszej Matki Bożej.

Katolicy czczą i kochają Najświętszą Maryję Pannę od czasów apostolskich. Kult Matki Zbawiciela jest niemal charakterystyczną cechą katolików. Zakwestionowalibyśmy katolicyzm tych katolików, którzy nie czczą Najświętszej Maryi Panny.

Jednak nie każde oddanie jest prawdziwym oddaniem. Nie każdy wielbiciel jest prawdziwym dzieckiem Marii. Prawdziwe nabożeństwo to mocne postanowienie woli człowieka i pewna gorliwość jego serca, by służyć Najświętszej Maryi Pannie, robiąc wszystko, co Jej się podoba i unikając rzeczy, które mogą Jej się nie podobać.

Z poniższych fragmentów Boskiej Liturgii widać, że katolicki kapłan obrządku bizantyjskiego stoi podczas Mszy Świętej u stóp Krzyża Naszego Odkupiciela, w jedności z Najświętszą Maryją Panną, wszystkimi aniołami i wszystkimi świętymi. Podczas Boskiej Liturgii kapłan zachęca wiernych do dziękczynienia Najświętszej Dziewicy za danie nam Chrystusa, bez którego ofiara Boskiej Liturgii byłaby niemożliwa.

Wszyscy księża katoliccy obrządku łacińskiego robią to samo. Mam nadzieję, że jeśli weźmiesz Missale Romanum i zobaczysz, ile modlitw jest do Najświętszej Maryi Panny, nie będziesz już mówić tego, co mówisz teraz.

Ks. Valery

Maryjne fragmenty Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma:

PROSKOMEDIA

Liturgia (Msza) obrządku ukraińskiego (autor mówi o obrządku bizantyjsko-słowiańskim - wyjaśnienie o. Waleriego) składa się z trzech głównych części (Proskomedia, Liturgia katechumenów i Liturgia wiernych), które reprezentują trzy okresy życia Naszego Zbawiciela.

Proskomedia, czyli przygotowanie, to pierwsza część Mszy obrządku ukraińskiego. Kapłan odprawia proskomedię obok ołtarza głównego, czyli np. przy małym ołtarzu bocznym, aby przypomnieć ludziom, że Pan nasz narodził się poza Betlejem.

Podczas Proskomedii kapłan przygotowuje chleb i wino do Ofiary. Patena i kielich przedstawiają szopkę; gwiazda nad Świętymi Darami przypomina gwiazdę Betlejemską, duży chleb eucharystyczny (Agnec) przedstawia Jezusa Chrystusa, Ofiarę, większa hostia po prawej jego stronie – Najświętszą Maryję Pannę; mniejsza po lewej stronie – pasterzy i aniołów, którzy przyszli adorować Nowonarodzonego Mesjasza.

Pod dużą hostią znajduje się kilka małych hostii, które reprezentują wiernych, żywych i umarłych. W ten sposób cały Kościół jest reprezentowany i zgromadzony wokół Chrystusa.

Hosts-at-proskomedia-copy

Zasłony, którymi zakryte są Święte Dary, przypominają nam pieluszki, którymi Najświętsza Dziewica okryła swojego Syna w żłobie.

Kapłan bierze kolejną prosforę. Jeśli jest tylko jeden chleb ołtarzowy, kapłan wypełnia wszystkie czynności używając jednej proshory. Trzymając go w dłoni, mówi:

Na cześć i wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej i Maryi Dziewicy, przez którą modlitwy wznosimy, przyjmij Panie tę ofiarę na Twoim ołtarzu niebieskim.

Kapłan bierze kawałek chleba i kładzie go po prawej stronie Agnec (Baranka). Ta cząstka przedstawia Najświętszą Maryję Pannę przy żłóbku Pana, gdy rodził się On w grocie w Betlejem.

Umieszczając tę cząstkę ku czci Matki Bożej po prawej stronie Agnec, która przedstawia Jezusa, kapłan mówi:

Po Twojej prawicy stała królowa, odziana w złotą szatę w różnych kolorach.

Ksiądz (wymawia słowa Rozesłania):

Niech Ten, który zmartwychwstał, Chrystus, nasz prawdziwy Bóg, przez modlitwy Jego Najczystszej Matki, naszego Ojca pośród Świętych, Jana Chryzostoma, Arcybiskupa Konstantynopola, i wszystkich Świętych, zmiłuje się nad nami, i ocali nas, bo On jest dobry i kocha ludzkość. Amen.

Po zakończeniu Proskomedii kapłan udaje się do ołtarza głównego i rozpoczyna drugą część Mszy, tzw. MSZĘ KATECHUMENÓW.

Msza Katechumenów rozpoczyna się słowami „Blahoslovenno Tsarstvo” lub „Błogosławione niech będzie Królestwo”, a po odczytaniu Ewangelii kończy się eksklamacją „Wszyscy Katechumeni odchodzą!”.

LITURGIA KATECHUMENÓW

EKTENIA MYRNA
(ektenia pokoju)

Kapłan:

Wspominając naszą Najświętszą, Najczystszą, Najświętszą i Chwalebną Panią, Matkę Boga i wiecznie Dziewicę Maryję wraz ze wszystkimi Świętymi, powierzmy siebie i siebie nawzajem oraz całe nasze życie Chrystusowi, naszemu Panu.

PIERWSZA ANTYFONA

Antyfona to kościelna pieśń złożona z psalmów ze specjalnymi wezwaniami Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i Świętych. Są antyfony na niedziele, dni powszednie i święta specjalne. Boska Liturgia ma trzy antyfony. Są oddzielone od siebie małymi ekteniami.

ANTYFONA NIEDZIELNA I

Niech cała ziemia śpiewa Panu, śpiewa Jego imieniu, oddaje cześć Jego chwale.

Przez modlitwy Matki Bożej wybaw nas, Zbawicielu.

Powiedz Bogu: jak zachwycające są Twoje dzieła. Twoja moc jest tak wielka, że nawet Twoi wrogowie kłaniają się przed Tobą.

Przez modlitwy Matki Bożej wybaw nas, Zbawicielu.

Niech cała ziemia Cię wielbi i śpiewa, niech śpiewa na cześć Twego imienia, o Najwyższy.

Przez modlitwy Matki Bożej wybaw nas, Zbawicielu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i na wieki, na wieki wieków. Amen.

Modlitwami Matki Bożej wybaw nas, Zbawicielu.


I CODZIENNA ANTYFONA

Wypada wysławiać Pana i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy.

Przez modlitwy Matki Bożej wybaw nas, Zbawicielu.

Głosić miłosierdzie Twoje o świcie i co noc Twoją prawdę.

Modlitwami Matki Bożej wybaw nas, Zbawicielu.

Albowiem Pan, Bóg nasz, jest sprawiedliwy i nie ma w Nim niesprawiedliwości.

Przez modlitwy Matki Bożej wybaw nas, Zbawicielu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i na wieki, na wieki wieków. Amen.

Przez modlitwy Matki Bożej wybaw nas, Zbawicielu.


I MAŁA EKTENIA

Kapłan:

Wspominając naszą Najświętszą, Najczystszą, Najświętszą i Chwalebną Panią, Matkę Boga i Zawsze Dziewicę Maryję wraz ze wszystkimi Świętymi, powierzmy siebie i siebie nawzajem oraz całe nasze życie Chrystusowi, naszemu Panu.

O SYNU JEDNORODZONY

„Yedynorodny Syne” to doktrynalny hymn na cześć odwiecznego Słowa Bożego, które dla nas stało się Człowiekiem. Cesarz bizantyjski Justynian I (483-565) ułożył ten hymn, aby obalić herezję Nestoriusza, biskupa Konstantynopola, który zaprzeczył, że Najświętsza Dziewica powinna być nazywana Matką Boga, ponieważ urodziła Chrystusa-człowieka, a nie Chrystusa-Boga. Nauka katolicka mówi, że Chrystus jest Bogiem i Człowiekiem w tej samej osobie, dlatego też Najświętsza Dziewica może być słusznie nazywana Matką Boga.

O Jednorodzony Synu i Słowo Boże! Chociaż nieśmiertelny, zniżyłeś się dla naszego zbawienia, aby przyjąć ciało od świętej Matki Bożej i Zawsze Dziewicy Marii, i bez zmiany istoty stałeś się Człowiekiem i zostałeś ukrzyżowany, Chryste Boże, niszcząc śmierć przez śmierć. Ty, który jesteś jednym z Trójcy Świętej i wraz z Ojcem i Duchem Świętym jesteś otoczony chwałą, wybaw nas.

II MAŁA EKTENIA

Kapłan:

Wspominając naszą Najświętszą, Najczystszą, Najświętszą i Chwalebną Panią, Matkę Boga i Zawsze Dziewicę Maryję wraz ze wszystkimi Świętymi, powierzmy siebie i siebie nawzajem oraz całe nasze życie Chrystusowi, naszemu Panu.

MAŁE WEJŚCIE

MAŁE WEJŚCIE przypomina nam przyjście Jezusa do św. Jana Chrzciciela nad brzegiem rzeki Jordan i początek publicznego życia apostolskiego naszego Odkupiciela.

Po małym wejściu kapłan odmawia cicho modlitwę małego wejścia. Stoi pośrodku przed Królewskimi Drzwiami, niosący świece stoją jeden przed ikoną Zbawiciela, drugi przed ikoną Najświętszej Maryi Panny.

TROPARY I KONDAKI

Chór śpiewa tropary i kondaki. Tropar to krótka pieśń opisująca czyny, cnoty i życie Jezusa, Marii czy Świętych. Kondak to krótki hymn na cześć naszego Błogosławionego Odkupiciela, Jego Matki Marii i Świętych.

Podczas gdy chór śpiewa tropary i kondaki, kapłan odmawia potajemnie modlitwę do BOGA TRÓJJEDYNEGO

Święty Boże… przez modlitwy Świętej Matki Bożej i wszystkich Świętych, którzy Ci się podobali od zarania dziejów.

LITURGIA WIERNYCH

IMPERATYWNA EKTENIA

Kapłan:

Wspominając naszą Najświętszą, Najczystszą, Najbardziej Błogosławioną i Chwalebną Panią, Matkę Boga i Zawsze Dziewicę Maryję wraz ze wszystkimi Świętymi, powierzmy siebie, siebie nawzajem i całe nasze życie Chrystusowi, naszemu Panu.

SYMBOL WIARY

Wierzę… w jedynego Pana, Jezusa Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego, zrodzonego z Ojca przed wszystkimi wiekami… Który zstąpił z nieba dla nas, ludzi i dla naszego zbawienia, i stał się wcieleniem Ducha Świętego i Dziewicy Mary i stał się człowiekiem.

HYMN na cześć BŁOGOSŁAWIONEJ DZIEWICY

Kapłan:

Szczególnie dla naszej Najwspanialszej, Najczystszej, Najświętszej i Chwalebnej Pani, Matki Boga i Zawsze Dziewicy Maryi.

Kapłan zachęca lud do dziękczynienia Najświętszej Dziewicy za to, że dała nam Chrystusa, bez którego Ofiara Boskiej Liturgii byłaby niemożliwa. Lud dziękuje Matce Bożej za tak wielki dar, jakim jest Jezus Chrystus, śpiewając następujący hymn na Jej cześć.

Chór:

Wypada Cię błogosławić jako prawdziwą Matkę Boga, zawsze błogosławioną i Niepokalaną, Matkę naszego Boga. Czcigodniejsza niż Cherubini i nieporównywalnie bardziej Chwalebna niż Serafini, Niosąca Słowo Boże bez szkody dla Twojego dziewictwa i będącą prawdziwie Matką Bożą, wielbimy Cię.

CICHA MODLITWA WDZIĘCZNOŚCI KAPŁANA

Dziękujemy Ci, o Panie, Miłośniku ludzkości i Dobroczyńco naszych dusz, że łaskawie pozwoliłeś nam dzisiaj uczestniczyć w Twoich niebieskich i nieśmiertelnych tajemnicach. Prostuj naszą drogę, umacniaj nas wszystkich w swoim bojaźni, chroń nasze życie, umacniaj nasze kroki poprzez modlitwy i błagania chwalebnej Matki Bożej i Wiecznie Dziewicy Maryi oraz wszystkich Świętych.

ROZESŁANIE

Kapłan (zwracając się do zboru):

Niech Ten, który zmartwychwstał, Chrystus, nasz prawdziwy Bóg, przez modlitwy Jego Najczystszej Matki, świętych, chwalebnych i godnych chwały Apostołów, naszego Ojca pośród świętych, Jana Chryzostoma, arcybiskupa Konstantynopola i św. (Patronie kościoła i Świętego dnia) i wszystkich Świętych, zmiłuje się nad nami i zbawi nas, bo On jest dobry i kocha ludzkość.

Bibliografia:

SUNDAY AND HOLY DAY MISSAL, By Rev. Michael Schudlo, CSSR. THE REDEEMER’S VOICE, YORKTON, SASKATCHEWAN, CANADA, 1959. Made in Belgium, IMPRIMI POTEST: Vladimir Malanchuk, C.Ss.R. Vice-Provincial, No. 596, May 25, 1958. NIHIL OBSTAT: Basil Makuch, S.T.D., Ph.D., Censor Episcopalis. IMPRIMATUR: +Constantine, Archbishop and Metropolitan, Philadelphia, August 1, 1958, No. 767/52M, p. 191-291

tłum. Paulo

Категорія: Розважання | Переглядів: 207 | Додав: